جهت سهولت در طراحی و استاندارد سازی فایل ها می توانید از قالب های راهنمای محصولات استفاده کنید .

با انتخاب هر محصول قالب مورد نظر را از بخش های زیر دانلود کنید.

قالب طراحی کارت ویزیت ها

قالب طراحی کارت ویزیت های معمولی 8.5×4.8 دورتیز
قالب طراحی کارت ویزیت های معمولی 6×9 دورگرد
قالب طراحی کارت ویزیت های لمینت 6×9 دورگرد
قالب طراحی کارت ویزیت های لمینت موج 6×9
قالب طراحی کارت ویزیت های لمینت ویزیتی 4.8×8.5 دورگرد
قالب طراحی کارت ویزیت های لمینت مربع6×6 دورگرد
قالب طراحی کارت ویزیت های لمینت دایره
قالب طراحی کارت ویزیت های برش خاص 8.2×5.2
قالب طراحی کارت ویزیت های برش خاص 8.5×9.6

قالب طراحی برچسب و لیبل

قالب طراحی برچسب 8.5×4.8
قالب طراحی برچسب 8.5×9.6
قالب طراحی برچسب 8.5×14.4
قالب طراحی برچسب 4.8×17
قالب طراحی برچسب CD
دانلود قالب طراحی تراکت
دانلود قالب طراحی برچسب

قالب طراحی تراکت و سربرگ

قالب طراحی تراکت A3
قالب طراحی تراکت A4
قالب طراحی تراکت A5
قالب طراحی تراکت A6
قالب طراحی سربرگ A4
قالب طراحی سربرگ A5
قالب طراحی یادداشت A6

قالب طراحی پاکت

قالب طراحی پاکت A4 کیفی
قالب طراحی پاکت A4 ژاپنی
قالب طراحی پاکت A5 کیفی
قالب طراحی پاکت A5 ژاپنی
قالب طراحی پاکت ملخی کیفی
قالب طراحی پاکت دارو و قرص
قالب طراحی پاکت عکاسی
قالب طراحی پاکت آزمایشگاهی طرح موج
قالب طراحی پاکت آزمایشگاهی طرح پنجره دار
قالب طراحی پاکت
قالب طراحی بروشور

قالب طراحی بروشور و کاتالوگ

قالب طراحی بروشور 20×29
قالب طراحی بروشور 24×34
قالب طراحی کاتالوگ A3
قالب طراحی کاتالوگ A4

قالب طراحی فاکتور و قبض

قالب طراحی فاکتور A4 عمودی
قالب طراحی فاکتور A4 افقی
قالب طراحی فاکتور A5 عمودی
قالب طراحی فاکتور A5 افقی
قالب طراحی فاکتور A6 عمودی
قالب طراحی فاکتور A6 افقی
قالب طراحی قبض 1/3
قالب طراحی قبض 1/2
قالب طراحی فاکتور و قبض
قالب طراحی پوستر

قالب طراحی پوستر

قالب طراحی پوستر 28×40
قالب طراحی پوستر 35×50
قالب طراحی پوستر 45×60
قالب طراحی پوستر 50×70

قالب طراحی ساک دستی

قالب طراحی ساک دستی کاغذی سایز 24×17×6 سانتی متر
قالب طراحی ساک دستی کاغذی سایز 22×23×10 سانتی متر
دانلود قالب طراحی ساک دستی کاغذی سایز 24×36×9 سانتی متر
قالب طراحی ساک دستی کاغذی سایز 30×40×12 سانتی متر
قالب طراحی ساک دستی کاغذی سایز 24×35×10 سانتی متر
قالب طراحی ساک دستی کاغذی سایز 46×30×12 سانتی متر
قالب طراحی ساک دستی کاغذی سایز 54×36×14 سانتی متر
قالب طراحی ساک دستی